مسجد النبی

مسجد النبی

مسجد مقدس جمکران

مسجد مقدس جمکران

اخبار
بازدید حجت الاسلام روحانی از مرکز خدمات مسجد
بازدید حجت الاسلام روحانی از مرکز خدمات مسجد
بازدید حجت الاسلام روحانی از مرکز خدمات مسجد
بازدید حجت الاسلام روحانی از مرکز خدمات مسجد
تمامي اخبار

در لحــظــه

فقط برگه ویژه

تست

تست

با توجه به برهه ي كنوني زمان كه در شرايط خاص و به شدت دشواري از لحاظ فرهنگي به سر مي بريم و از آنجا كه در انتظار ظهوريم يكي از مهمترين وظايف ما هم اكنون فعاليت در عرصه فرهنگ است. لذا این مجموعه در سال 1384 با توجه حضرت ولي عصر(عج) و همكاري و مساعدت گروهي از عزيزان مشتاق جهت پيشرفت قشر جوان و نوجوان كار خويش را به صورت برنامه هاي فرهنگي در قالب جلسات هفتگي با نام هيئت آغاز نمود. اين گروه در ابتدا با هدف تربيت اين قشر حساس جامعه در قالب يك فعاليت فرهنگي عهده دار مسئوليت سنگين جهت دهي به این گروه ..
تست

تست

با توجه به برهه ي كنوني زمان كه در شرايط خاص و به شدت دشواري از لحاظ فرهنگي به سر مي بريم و از آنجا كه در انتظار ظهوريم يكي از مهمترين وظايف ما هم اكنون فعاليت در عرصه فرهنگ است. لذا این مجموعه در سال 1384 با توجه حضرت ولي عصر(عج) و همكاري و مساعدت گروهي از عزيزان مشتاق جهت پيشرفت قشر جوان و نوجوان كار خويش را به صورت برنامه هاي فرهنگي در قالب جلسات هفتگي با نام هيئت آغاز نمود. اين گروه در ابتدا با هدف تربيت اين قشر حساس جامعه در قالب يك فعاليت فرهنگي عهده دار مسئوليت سنگين جهت دهي به این گروه ..
تست

تست

با توجه به برهه ي كنوني زمان كه در شرايط خاص و به شدت دشواري از لحاظ فرهنگي به سر مي بريم و از آنجا كه در انتظار ظهوريم يكي از مهمترين وظايف ما هم اكنون فعاليت در عرصه فرهنگ است. لذا این مجموعه در سال 1384 با توجه حضرت ولي عصر(عج) و همكاري و مساعدت گروهي از عزيزان مشتاق جهت پيشرفت قشر جوان و نوجوان كار خويش را به صورت برنامه هاي فرهنگي در قالب جلسات هفتگي با نام هيئت آغاز نمود. اين گروه در ابتدا با هدف تربيت اين قشر حساس جامعه در قالب يك فعاليت فرهنگي عهده دار مسئوليت سنگين جهت دهي به این گروه ..

کاسـب امـیـن

شهید نواب

شهید نواب

شهید همت

شهید همت

شهید چمران

شهید چمران

شهید آوینی

شهید آوینی

فروشگاه مجازی

بالا